Tech Incube

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

boat
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมชายแดนใต้

ให้คำปรึกษา บ่มเพาะ และเข้ารับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรม จากหน่วยงานของรัฐ

POC

ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปซื้อบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐ และเอกชน

IDEA

คุณสมบัติ

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนฯไม่ต้องกังวล! ติดต่อเราก่อน (คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ )

2. มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

3. ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก หรือ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

4. สามารถเลือกขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น

5. ต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เว้นแต่ว่าทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกันเงื่อนไข

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ (เจ้าของโครงการต้องลงทุนด้วย)


ขั้นตอนการขอทุน

poc_process