Tech Incube

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

boat
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมชายแดนใต้

ให้คำปรึกษา บ่มเพาะ และเข้ารับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรม จากหน่วยงานของรัฐ

IDEA

ทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ(Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100

IDEA

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลธรรมดา

2. มีสัญชาติไทย

3. เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก

หรือ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี

4. สามารถเลือกขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น

5. ต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เว้นแต่ว่าทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน


เงื่อนไข

1. เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ(Certified Incubator) โดยการติดต่อเรา (คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ ) และแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิก

2. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100ขั้นตอนการขอทุน

idea_process